Forum Archeos

Różne => Książki współczesne => Wątek zaczęty przez: Pomocnik w 20.01.2013, 23:21:04

Tytuł: Szczęśliwsi dzięki Biblii?
Wiadomość wysłana przez: Pomocnik w 20.01.2013, 23:21:04
Książka: Archetypy biblijne komunikowania społecznego, Ryszard Kowalczuk, Wydawnictwo Naukowe CONTACT, Poznań 2009, s. 256.

Autor książki jest profesorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z zakresu politologii. Inne jego prace to m.in.: Między polityką a dziennikarstwem: szkice politologiczno-prasoznawcze (2004), Prasa lokalna w systemie komunikowania społecznego (2002). Natomiast recenzowana pozycja  to reedycja z 2006 r. Praca ma charakter swoistego kompendium, zestawionych pod względem treści, cytatów biblijnych. Składa się z dwóch rozdziałów i obszernego wstępu. Rozdział pierwszy zatytułowany jest: Pisma hebrajsko-aramejskie [Stary Testament], natomiast drugi: Chrześcijańskie Pisma Greckie [Nowy Testament]. Każdy z nich zawiera podrozdziały, na tytuły których składa się zbiór pojęć, często występujących w Biblii. Zobrazujmy to, podrozdział pierwszy rozdziału pierwszego nosi tytuł: Aktywność, Bezrozumność, Cierpliwość, Karcenie (…). Wymienione cechy stały się przedmiotem badań autora. Natomiast zbiór cytatów, odnoszących się w jakiś sposób do zawartych w tytule zachowań, stanowi treść rozdziałów. Kolejność rozdziałów pracy wynika z chronologii biblijnej.

Autor ukazuje te pojęcia na zasadzie antynomii, bowiem cała Biblia może być „odczytywana w perspektywie swoistej antynomii”. Do najczęściej występujących cech pozytywnych, jakie znaleźć można w Biblia to: aktywny, bezinteresowny, bezstronny, bojaźliwy, braterski, cichy, kochający litościwy, pilny, pokorny, posłuszny, niezawistny, prawy, prostolinijny, radosny, rozsądny, rozumny, tolerancyjny. Dla przeciwieństwa najczęstsze cechy negatywne to: bierny, interesowny, stronniczy, śmiały, samolubny, głośny, nienawidzący, bezlitosny, zawistny, nieobowiązkowy, niepokorny, nieposłuszny, nieprawy, krętacz, smutny, nierozsądny, rozumny, nietolerancyjny. To oczywiście jedynie kilka wybranych przymiotników z pokaźnego zbioru utworzonego przez R. Kowalczuka. Weźmy, za autorem, na warsztat cechę –  aktywność – Biblia uczy, że człowiek nie może być biernym obserwatorem życia, musi działać i uczestniczyć w stosunkach społecznych. Z kolei pilność to gorliwość w wykonywaniu obowiązków, natomiast pokora jest stanem psychicznym polegającym na odczuwaniu własnej niższości oraz brakiem zarozumiałości, pychy i wyniosłości. Sprawiedliwość to bezstronność postępowania, czyli obiektywność czyjegoś osądu, poglądu, opinii.

Tłumaczenie, na którym opiera autor swoją analizę to Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata”, wydanego w języku polskim w 1997 r. przez Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Na nim opiera też zastosowaną w pracy symbolikę i nazewnictwo. Ta uwaga jest dość istotna bowiem to wydanie Biblii różni się nieco od oficjalnej na rynku polskim Biblii Tysiąclecia. Jedną z różnic jest ta, że W Piśmie Świętym w Przekładzie Nowego Świata nie ma tzw. ksiąg deuterokanonicznych, które są w Biblii Tysiąclecia, czyli Ksiąg: Tobiasza, Judyty, Dwóch Ksiąg Machabejskich, Mądrości, Mądrości Syracha, Księgi Barucha. Autor przypomina nam także dokładną budowę Biblii. Przypomnijmy zatem. Stary Testament, zwany po hebrajsku Tanach, liczy trzydzieści dziewięć ksiąg i dzieli się tradycyjnie na trzy księgi: (1) Prawo Mojżeszowe czyli Torę (inaczej Pięcioksiąg, na który składają się Księgi: Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb, Mojżeszowa, Powtórzonego Prawa), (2) Księga Proroków w skład której wchodzi dwadzieścia jeden kolejnych Ksiąg i (3) Pisma, które obejmuje pozostałe trzynaście Ksiąg. Z kolei Nowy Testament liczy dwadzieścia siedem Ksiąg i dzieli się zazwyczaj na trzy części: (1) Księgi Historyczne, (2) Dydaktyczne, i (3) Prorocką – Apokalipsę.

Celem pracy jest próba niekonwencjalnego omówienia, bowiem poprzez same cytaty, swoistego pierwowzoru (jakim jawią się archetypy biblijne) zachowań ludzkich. W skład tego pierwowzoru powinna wchodzić zbiorowa świadomość kształtująca pozytywne relacje międzyludzkie, międzygrupowe, a nawet międzynarodowe. Przywołane powyżej pojęcie archetypu, od razu przywodzi na myśl postać K. G. Junga (1875–1961), do którego autor oczywiście się odwołuje. K. G. Jung twierdził, że  wiele współczesnych treści kulturowych wywieść można z pierwowzorów czyli archetypów. Archetypy te, mając zdolność organizowania idei, pojęć potrafią manifestować się w ludzkich działaniach. Archetypowe postacie zachowań komunikacyjnych między ludźmi są podstawą współczesnych paradygmatów wartości, norm, wzorców. Archetyp jest wyrazem symbolicznej natury człowieka. Tak objaśniliśmy pierwszy człon tytułu, drugi natomiast autor wyjaśnia w sposób następujący. W Księdze Przysłów znaleźć można siedem rzeczy, których Jehowa nienawidzi, aż pięć z nich dotyczy komunikowania się człowieka z otoczeniem. Dlatego też autor wywiódł stąd wniosek o ważności problemu komunikacji międzyludzkiej.

Biblia posługuje się niezwykle bogatym językiem pełnym przykładów z życia ludzi i przyrody. Stanowi nieprzebrane źródło różnych przykładów związanych z  formą jak i treścią komunikowania. Zadanie autora polegało na wyborze odpowiednich przykładów ilustrujących zawiłości ludzkiego zachowania i poszukiwanie jego trwałych (archetypowych) postaw. Co więcej, autor wychodzi z przekonania, że autorzy Biblii, w znaczeniu tradycyjnym a nie teologicznym, zachęcają nas do poważnej lektury i refleksji nad życiem, które może być szczęśliwe,  a przesłankę szczęścia tutaj stanowi dobra komunikacja z ludźmi. Bez wątpienia warto wiedzieć, że taka praca powstała, choćby jedynie po to, aby, w razie potrzeby, łatwo odnaleźć i zacytować odpowiedni fragment Biblii.

Justyna Kroczak
filozofiarosyjska.uz.zgora.pl (http://www.filozofiarosyjska.uz.zgora.pl)
Tytuł: Odp: Szczęśliwsi dzięki Biblii?
Wiadomość wysłana przez: Wigleak w 15.06.2018, 13:16:10
Calkiem ciekawa pozycja, ale nie wyobrazam sobie az tak bardzo polegac na biblii, gdy mamy tyle wiele bardziej naukowych zrodel, ktore sa mniej spopularyzowane